Κάντε την αίτησή σας

Εύκολα και Γρήγορα!

Αίτηση για Προμήθεια Φυσικού Αερίου

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
/ κάτωθι υπογεγραμμένος/η / / , ,
, , , ,
, , ενδιαφέρομαι για την προμήθεια φυσικού αερίου εκ μέρους της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. στο ως άνω ακίνητο, του οποίου είμαι νόμιμος χρήστης και σημειώνω τις επιθυμητές χρήσεις στον ακόλουθο πίνακα.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ / ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (kcal/h ή kW)
Δηλώστε εάν ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ρητώς ότι αποδέχομαι το δικαίωμα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. να μην προβεί σε Προμήθεια Φυσικού Αερίου του ανωτέρω ακινήτου, στις εξής περιπτώσεις:
(α) Εάν δεν συνάψω Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας , των οποίων σήμερα λαμβάνω γνώση και δεν καταβάλλω τη σχετική εγγύηση έναντι κατανάλωσης.
(β) Εάν δεν συνάψω Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου διανομής και εάν δεν τεθεί το σχετικό Σημείο Παράδοσης έτοιμο προς τροφοδότηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Διανομής φυσικού αερίου.

Αποδείξτε ότι δεν είστε ρομπότ: